Podmínky použití aplikace

Podmínky používání aplikace “POZOR TRAMVAJ”
společnosti SAFE PUBLIC TRANSPORT a.s. (dále jen „Poskytovatel“) závazné vůči všem jejím uživatelům (dále jen „Podmínky používání“) 

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT APLIKACI “POZOR TRAMVAJ” (dále jen „Aplikace“), PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. POUŽÍVÁNÍM APLIKACE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘEČETLI, ROZUMÍTE JIM A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEPOUŽÍVEJTE. 

I.
Oprávnění a omezení používání 

Aplikaci a její obsah smíte používat pouze k legálním účelům. Zavazujete se, že Aplikaci nebudete používat žádným způsobem, který by mohl narušovat práva třetích stran. 

Není vám zejména dovoleno: 

. (a)  pozměnit, odstranit či zneviditelnit jakékoli označení o vlastnictví, autorství, jiných právech duševního vlastnictví nebo jakákoli další právní upozornění, dokumenty nebo hypertextové odkazy obsažené v Aplikaci

. (b)  jakkoliv kopírovat, odstraňovat, pozměňovat, reprodukovat, dekompilovat, dešifrovat, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvozovat zdrojový kód či jinak obdobně využívat jakékoli části dat či obsahu Aplikace, včetně vytváření jakýchkoli databází či jiných odvozených děl založených na výsledcích používání Aplikace

. (c)  Aplikaci nebo jakoukoli její část půjčovat, pronajímat, úvěrovat, sublicencovat, zveřejňovat, převádět, prodávat nebo jakýmkoli způsobem redistribuovat přístup k Aplikaci případně z ní jinak odvozovat jakékoli příjmy

. (d)  zneužívat Aplikaci jakýmkoli neoprávněným způsobem narušujícím tyto Podmínky používání, zejména využívat Aplikaci k přenosu jakéhokoliv škodlivého softwaru, překračovat či přetěžovat kapacitu sítě nebo jinak zasahovat do nerušeného užívání Aplikace ostatními uživateli nebo učinit kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost Aplikace, způsobit její nepřístupnost ostatním uživatelům nebo jinak ohrožovat Aplikaci či její obsah

Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš přístup k Aplikaci, pokud se bude na základě vlastního uvážení domnívat, že jste porušili tyto Podmínky používání. 

II.
Právo duševního vlastnictví a licenční ujednání 

Aplikace obsahuje chráněný obsah, informace a materiál vlastněný nebo licencovaný Poskytovatelem a/nebo jeho licenčními partnery a dodavateli, přičemž vše je chráněno příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy včetně autorského zákona, ochranných známek aobchodního tajemství. Nic z obsahu těchto Podmínek používání se nebude vykládat jakožto udělení jakékoli licence k právům duševního vlastnictví vyjma práva na používání Aplikace v plném souladu s těmito Podmínkami používání. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění nebo odpovědnosti změnit, pozastavit, odstranit nebo zablokovat přřístup k jakékoli funkci nebo části Aplikace. Případné záruky týkající se Aplikace platí pouze v rozsahu v těchto Podmínkách používání výslovně uvedeném. Poskytovatel tímto výslovně odmítá veškerá další prohlášení a záruky libovolného druhu týkající se této Aplikace, ať výslovně či mlčky předpokládané. 

III.
Povaha Aplikace a povinnosti jejich uživatelů Omezení záruk a odpovědnosti Poskytovatele 

Používáním této Aplikace berete na vědomí, že OBSAH APLIKACE JE POUZE DODATKOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM OMEZUJÍCÍ ČI SNIŽUJÍCÍ ODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA SVÉ JEDNÁNÍ A DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH NOREM A OBECNĚ ZÁVANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, DOPRAVNÍCH ZNAČENÍ, VÝSTRAŽNÉHO ČI SIGNALIZAČNÍHO ZNAČENÍ A JAKÉHOKOLIV DALŠÍHO ZNAČENÍ A ZAPEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A DLE ZÁKONA O DRÁHÁCH, TO VŠE S PŘIHLÉDNUTÍM K AKTUÁLNÍM PODMÍNKÁM NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ČI V PROSTORU TRAMVAJOVÝCH TRATÍ. 

Veškerý obsah poskytovaný Aplikací je zpřístupněn pouze pro doplňkové informační a plánovací účely a není určen k tomu, aby na něj bylo spoléháno v případech, kdy chybná, nepřesná, zpožděná, nepřenesená, chybějící nebo neúplná informace může vést ke škodě či újmě uživatele či třetích osob. 

Při používání Aplikace jste coby její uživatel vždy plně zodpovědný za své jednání a jeho důsledky, přičemž jste zejména povinen dodržovat veškeré právní normy a obecně závazné bezpečnostní předpisy, dopravní značení a aktuální podmínky vyplývající ze stavu na železnici, komunikacích či okolním terénu. Je proto třeba se řídit těmito předpisy, vlastním úsudkem, dodržovat maximální pozornost a předvídatelnost a používat Aplikaci výlučně jako doplňkovou informaci na vlastní riziko. 

Přestože zajištění přesnosti informací v Aplikaci věnuje Poskytovatel velkou pozornost, nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Aplikace je poskytována „tak, jak stojí a leží“ a „tak, jak je k dispozici“. Poskytovatel neprohlašuje ani neručí za to, že Aplikace bude v provozu bez přerušení nebo bez chyb či neaktuálních dat a informací, že případné chyby či neaktuální data a informace budou odstraněny nebo že se v Aplikaci nevyskytují viry či jiné škodlivé jevy. Taktéž neodpovídá za odchylky v terénu či na komunikacích, které mohou odchýlit přesnost dat poskytovaných Aplikací od skutečného stavu. 

V maximálním rozsahu povoleném zákonem Poskytovatel nenese odpovědnost a neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se správnosti, přesnosti, aktuálnosti, užitečnosti, spolehlivosti Aplikace a nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, újmu nebo ztrátu vzniklou používáním, během používání či v souvislosti s používáním Aplikace v důsledku: 

  1. a) nesprávného použití, nemožnosti používat, přerušení, pozastavení nebo ukončení Aplikace včetně jakýchkoli přerušení způůsobených selháním systému Aplikace, síťovými útoky nebo plánovanou či neplánovanou údržbou Aplikace, 
  2. b) spoléhání se na Aplikaci a na její obsah, bezpečnost, spolehlivost, bezchybnost či aktuálnost, přesnost a/nebo správnost dat, 
  3. c) ztráty dat či informací na vašem zařízení při používání aplikace vlivem působení škodlivých jevů či neoprávněného zásahu do Aplikace třetí osobou, 

a to, ani vám coby uživateli, ani žádné třetí straně, dále neodpovídá a neposkytuje žádné záruky za žádné přímé, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty zakázky, přerušení podnikatelské činnosti, škody, ať již smluvní nebo na základě deliktu (včetně nedbalostního), porušení zákonné povinnosti nebo jakkoliv jinak. 

K zabránění vzniku nebo zvýšení rizika případných škod, či v případě vzniku jakýchkoliv škod či újem, je jediným uplatnitelným nárokem uživatele možnost ukončit používání Aplikace na svém zařízení. 

IV.
Ochrana osobních údajů
Při používání Aplikace nejsou shromažďovány žádné údaje, které by naplňovaly znaky osobních údajů uživatele. Pro případ, že by byly takovéto údaje získávány, shromažďovány či dále bylo jakkoliv obdobně nakládáno, prohlašuje Poskytovatel, že veškeré nakládání bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), přičemž v takovém případě Poskytovatel zveřejní informace pro subjekty údajů

prostřednictvím internetu, či jiným vhodným způsobem. 

V.
Závěrečná ujednání
Bude-li některé ujednání těchto Podmínek používání shledáno neplatným, zůstávají ostatní části těchto Podmínek používání v plném rozsahu vymahatelnými. Bude-li některé ujednání těchto Podmínek používání považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude na toto ujednání nahlíženo jako na oddělitelné a ostatní ujednání zůstávají v platnosti a plně vymahatelné. 

Tyto Podmínky používání, jejich výklad a právní vztah mezi Poskytovatelem a uživateli se řídí právními předpisy České republiky, přičemž Podmínky používání mají přednost přřed veškerými dispozitivními právními normami. V případě sporu podléhají strany české jurisdikci s místní příslušností sídla žalovaného. 


POTVRZUJI, ŽE JSEM SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE PŘEČETL, ROZUMÍM JIM A ZAVAZUJI SE JE DODRŽOVAT.

Potvrzuji souhlasím